Zakres oferowanych usług

•prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
•prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
•ewidencji ryczałtu,
•pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
•wnioski kredytowe
•zakładanie i rejestracja Spółek z o.o. i komandytowych przez portal s24.
•opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
•opracowanie zasad polityki rachunkowości,
•dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
•ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
•sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
•sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
•sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych,
•sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
•zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
•sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US), monitoring należności i zobowiązań.
•sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
•dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
•prowadzimy ewidencje wyposażenia,
•ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•prowadzimy ewidencje VAT,
•sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
•przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.
•sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
•sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
•sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
•sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
•sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).
•prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
•prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
•prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
•prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
•prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów oraz zapłatę za usługi biura
kartą płatniczą.

Zapraszamy